SANASTOA

Aversive

Pakote/epämiellyttävyys

Jotain epämiellyttävää, jota koira yrittää välttää (pakote)

Back-chaining

Takaperinketjuttaminen

Opetetaan viimeinen käytös ketjusta ensin, sitten toiseksi viimeinen jne. Käytetään Premarckin periaatetta

Behavior

Käytös, toiminto

Mitä tahansa mitä eläin tekee

Behavior chain

Käyttäytymisketju

Monta käytöstä peräkkäin yhden vihjeen avulla tehtynä. Esim. nouto kokeessa, monta osaa.

Bridging stiumulus

Siltaärsyke

Tapahtuman merkkaaja, joka tunnistaa halutun vastineen ja tekee sillan vastineen ja siitä seuraavan palkkion välille (klikkeri tällainen)

C/T, CT (click-treat)

Naksu-maksu

Nopea klikkaus ja palkkio

Calming signals

Rauhoittavat signaalit

Vartalo- ja muita signaaleja, jotka ilmentävät stressiä ja joiden avulla yritetään välttää aggressiota ja tappeluita

Chaining

Ketjuttaminen

2 tai useampia käyttäytymisiä toteutetaan yhdellä vihjeellä. Ketjuttamisen ideana on opettaa jokainen osa ketjussa erillisesti – toiminto hajotetaan pieniin osiin. Jokainen osa siis sheipataan, lisätään siihen vihje ja viedään ärsykekontrolliin ennen yhdistämistä.

Kun koira osaa kaikki osat, niiden liittäminen toisiinsa aloitetaan takaperinketjuttamalla. Siinä suoritetaan ensin viimeinen osa ketjusta, jota vahvistetaan. Kun se sujuu luotettavasti à pyydetään ennen sitä toiseksi viimeisen osan suorittamista jne. kunnes koko ketju on valmis. Koiraa palkitaan viimeisestä osasta ketjuttamisessa à edellisen osan suorittaminen on palkkio koiralle siinä mielessä, että koira pääsee jatkamaan seuraavaan osaan. Kun ketju on valmis, lisätään vihje ja siirryttään vaihtelevaan palkitsemiseen.

Classical conditioning

Klassinen ehdollistuminen

Yhdistetään neutraali ärsyke vastineeseen kunnes ärsyke saa aikaan vastineen

Click C

Klikkaus

Ääni, joka merkkaa tietyn käyttäytymisen

Clicker

Klikkeri, naksu

Äänimerkin antaja, markkeri käytökselle

Compulsion training

Pakkokoulutus

Perinteinen koirankoulutustapa, jossa koiraa ohjataan tai muutoin laitetaan tekemään haluttu suoritus ja fyysisesti korjataan väärästä suorituksesta.

Conditioned punisher

Ehdollinen rangaistus

Ärsyke, johon liittyy epätoivottu seuraamus

Conditioned reinforcer CR

Ehdollinen vahviste (sekundaarinen vahviste)

Ärsyke, johon liittyy toivottu seuraamus; sekundaarinen vahviste. Voidaan liittää primaarisiin vahvisteisiin à myös sekundaarinen vahviste tuottaa mielihyvää. CR kertoo, että primaarinen vahviste on tulossa.

Miksi naksutin/klikkeri?

-          ääni ainutlaatuinen

-          selvästi erottuva

-          nopea

-          pieni, helppo kuljettaa mukana

-          halpa

Conditioned response

Ehdollinen reaktio/vastine

Opittu käyttäytyminen, joka on ehdollistettu

Consequence

Seuraamus

Käytöksen tulos, vaikuttavat tuleviin käytöksiin lisäten tai vähentäen niitä

Continuous reinforcment

Jatkuva vahvistaminen

Yksinkertaisin vahvisteaikataulu, 1:1 eli jokainen vastine palkitaan

Correction

Korjaaminen

Fyysisen epämiellyttävyyden käyttäminen, halutaan kertoa koiralle sen tekevän väärin

Counter-conditioning

Vastaehdollistuminen

Yhdistetään ärsyke, joka laukaisee jonkun käytöksen toiseen ärsykkeeseen, josta seuraa vastakkainen reaktio. Esim. koira pelkää hattupäisiä miehiä à sellaisen lähestyessä koira saa ruokaa à yhdistää ruuan saamisen hattupäisiin miehiin.

Criteria

Kriteeri

Erityinen ohjaajan määrittelemä vastine koulutuksessa. Klikataan kun koira tekee juuri sen asian.

Crossover dog

Crossover koira

Aiemmin perinteisesti koulutettu koira, jota klikkerikoulutetaan

Crossover trainer

Crossover kouluttaja

Ennen ei-klikkerimenetelmiä käyttävä kouluttaja

Cue

Vihje(sana)

Ärsyke, johon liittyy vastine (response) / reaktio, käsky tai signaali

Desensitization

Poisherkistyminen

Koiran toleranssia tiettyä ärsykettä kohtaan kasvatetaan vähitellen

Differential reinforcment DRA

Erotteleva vahvistaminen

Joitain vastineita vahvistetaan ja joitain ei. Ei ole vahvistusaikataulu. Tavoitteena on usein vähentää ei-toivottujen toimintojen esiintymistä tukemalla toivottuja. Toivotut käyttäytymiset opetetaan koiralle ja ei-toivotut jätetään huomiotta. Esim. ihmisiä vasten hyppiminen – koiralle opetetaan, että pitämällä jalat maassa se saa huomiota ihmisillä. Jos se hyppii à ei huomiota (ei edes P+).  

Elicit

Houkutella esiin

Aiheutetaan käyttäytymisen tapahtuminen

Emit

Tarjota

Tarjotaan eri käyttäytymisiä palkkion toivossa

Extinction

Sammuttaminen, sammuminen

Käytöksen heikkeneminen vahvistamattomuuden tai huomaamattomuuden kautta. Mitään ei lisätä tai poisteta ympäristöstä. Sammuttaminen ei onnistu kaikkien käytösten kohdalla, jotkut ovat itseään palkitsevia (esim. oravien jahtaaminen). Jos käytetään sammuttamista, voidaan odottaa sammumispurkausta.

Extinction burst

Sammumispurkaus

Sammuttamiselle tyypilistä. Jos aiemmin vahvistettua käytöstä ei vahvisteta, koira lisää käytöksen tehoa tai tiheyttä saadakseen palkkion. Jos sitä ei vahvisteta à sammuu.

Fixed interval

Kiinteäväli/ intervalli

Vahvistusaikataulu, jossa käytöstä vahvistetaan esim. tietyn ajan jälkeen

Fixed ratio

Kiinteä suhde

Vahvistusaikataulu, jossa käytöstä vahvistetaan tietyn toistomäärän jälkeen, esim. 1:2, 1:3

Fixed reinforcement schedule FRS

Kiinteä vahvistusaikataulu

Vahvistetaan käyttäytymistä ennustettavan kaavan mukaan

Generalization Yleistäminen

Olohuone-efekti – koira osaa hyvin, mutta vain kotona. Koira ei ole yleistänyt asiaa muualle. Kun vaihdetaan asetelmaa, koira ei enää osaakaan toimia. Opittuja käytöksiä halutaan yleistää toimimaan kaikkialla. Tämän vuoksi pitää harjoitella useissa eri paikoissa ja ympäristöissä; häiriöissä. Kun siirrytään uuteen paikkaan, samalla alennetaan vaatimuksia ainakin puoleen; koira yleensä toimii n. ½ huonommin uudessa paikassa kuin kotona olohuoneessa.

Kun aloitetaan yleistäminen, pitää ”palata lastentarhaan” eli aloitetaan helposta, aikaisimmista opettamisen vaiheista. Siitä voidaan nopeasti siirtyä kaikkien vaiheiden läpi opitulle tasolle. Aloitetaan mieluummin helposta kuin liian vaikeasta!

Jackpot

Jättipotti, jackpot

Suuri odottamaton palkitseminen (määrä/laatu)

Latency

Latenssiaika

Aika vihjeen ja toiminnan välillä, ideaalisti 0 s. = totellaan heti

Lure, luring

Houkuttelu

Käytetään positiivista vahvistetta/houkutinta käyttäytymisen aikaansaamiseksi

Modeling

Mallinnus

Perinteisessä koulutuksessa käytetty. Koiraa ohjataan fyysisesti tekemään jotain.

Negative punishment (–P tai P-)

Negatiivinen rankaisu

Otetaan jotain miellyttävää pois ympäristöstä tietyn käytöksen yhteydessä à käytös vähenee.

Negative reinforcement (–R tai R-)

Negatiivinen vahvistaminen

Otetaan jotain epämiellyttävää pois käytöksen lisäämiseksi. Tavoitteena on lisätä jonkin toiminnon esiintymistä. Negatiivisen vahvisteen käyttämisessä tärkeää on se, että se poistetaan heti kun koira tekee oikein – myöhästyminen ei ole sallittua, jotta koira osaisi yhdistää oikeintekemisen ja pakotteen poistumisen toisiinsa.

Tehtävä: Lapset ovat hyviä käyttämään negatiivisia vahvisteita. Tarkkaillaan lapsia (iät 4-8v.) kaupassa ja kun lasta kielletään saamasta jotain, mitä lapsi haluaa. Negatiivinen vahvistaminen on yleensä kitinää ja itkua. Tarkkaillaan kuinka kauan menee, ennen kuin vanhemmat reagoivat. Toimintana on yleensä sen antaminen lapselle, mitä lapsi haluaa.

Negative reinforcer (–R tai R-)

Negatiivinen vahviste

Epämiellyttävä tapahtuma, jota yritetään välttää.

Non-reinforcment marker NRM

Ei-vahvistetta-merkki

Vihje tai signaali, joka kertoo, että vahvistetta ei ole tulossa, toiminto on väärä. Voidaan alkaa käyttää, kun koira tekee jotain toimintoa, jota ei haluta (esim. yrittää purra kosketuskeppiä). Signaalina voi olla sana, mutta se sanotaan neutraalisti, se ei ole rangaistus! Väärin –signaalia ei kannata käyttää kovin usein eikä sheippauksen alkuvaiheessa. 

Partial reinforcement Osittainen vahvistaminen

Osittaisessa vahvistamisessa käytöstä vahvistetaan,  mutta ei joka kerta. Tavoitteena on saada koira työskentelemään tasaisesti. Koirat, joita vahvistetaan jatkuvasti, ovat monesti laiskoja tai saattavat jopa lopettaa työskentelyn, jos palkkiota ei ole läsnä.

 Kaksi vaiheittaisen vahvistamisen tyyppiä ovat

    • fixed ratio (kiinteä suhde): vahvistetaan tietyn reaktiomäärän jälkeen, esim. joka toinen tai kolmas kerta.
    • variable ratio (vaihteleva/muuttuva suhde): vahvistetaan keskimääräisen reaktiomäärän jälkeen. Tähän siirrytään, kun edellinen sujuu.

Jos koiran työskentely tuntuu lakkaavan aluksi siirryttäessä osittaiseen palkitsemiseen, se ei luultavasti ole vielä valmis siihen à palataan jatkuvaan vahvistamiseen ja kokeillaan uudelleen esim. joka toisen palkitsemista. Jos koira on oppinut toiminnon hyvin à reaktiot nopeutuvat ja paranevat.

Payoff

Palkkio

Primaarinen vahviste, jota tavoitellaan

Permanent criteria

Lopullinen kriteeri

Lopullisesta käytöksestä löydettävä kriteeri. Harjoitellaan korkeammalla luotettavuudella kuin väliaikaiset kriteerit.

Positive punishment (+P tai P+)

Positiivinen rankaisu

Lisätään jotain epämiellyttävää käytöksen yhteyteen, jotta käytös vähenisi.

Positive reinforcement (+R tai R+)

Positiivinen vahviste

Jotain, jonka vuoksi työskennellään ja jonka tarkoituksena on lisätä käyttäytymisen esiintymisen todennäköisyyttä.

Premarck principle

Premarckin periaate

Teoria, jonka mukaan vahvempi vastine tai edellinen vahviste vahvistaa heikompaa vastinetta. Ketjuissa hyödynnetty.

Primary reinforcer PR

Primaarinen vahviste/ ehdoton vahviste (unconditioned reinforcement UCR tai UR)

Miellyttävä esine, tapahtuma tai toiminta, jonka vuoksi koira haluaa työskennellä. PR käytön tarkoituksena on lisätä käyttäytymistä.

Mahdollisia primaarisia vahvisteita

  • ruoka

  • lelut

  • leikki

  • silittäminen

  • suullinen kehuminen

  • toiminto, tapahtuma tms.

Punish

Rangaista

Yritetään vähentää jonkin käyttäytymisen esiintymisen todennäköisyyttä

Reinforcer

Vahviste

Mikä tahansa asia, joka lisää käyttäytymisen esiintymisen todennäköisyyttä

Response

Reaktio, vastine

Käyttäytyminen, jota tarjotaan ärsykkeestä

Secondary reinforcer

Sekundaarinen vahviste

Toissijainen vahviste = CR, ehdollinen vahviste

Shape, shaping

Muotoilla, sheipata

Vahvistetaan käyttäytymisen likiarvoja ja vähitellen kohotetaan vaatimustasoa kunnes lopullinen käyttäytyminen on saavutettu

Spontaneous recovery

Spontaani palautuminen

Sammuttamiselle tyypillistä, käytös jonka on luultu sammuneen à palaa yllättäen.

Stimulus

Ärsyke

Kaikki, mitä voidaan havaita aisteilla, ympäristön muutos. Jos sillä ei vaikutusta eläimeen à neutraali ärsyke. Jos vaikutusta käytökseen à erotteleva ärsyke (discriminative)

Target(ing)

Kohde

Käytetään ehdollista houkutinta käyttäytymisen aikaansaamiseksi. Kosketuskeppi tai vastaava kohde on hyödyllinen käytännön sovelluksissa. Sitä voidaan käyttää esim. istumiseen, maahanmenoon, pyörimiseen, seuraamiseen ja agilityssä.

Koira opetetaan koskettamaan kosketuskeppiä. Aloitetaan pitämällä keppiä lähellä koiran kuonoa. Jos koira kiinnostuu siitä à CT. Kepillä ei saa koskettaa koiran nenää, koiran pitää koskettaa keppiä itse. Koira ei saa myöskään purra keppiä.

Ensin palkitaan koiraa siitä, että se kiinnostuu kepistä; sitten siitä, että se liikuttaa päätä keppiä kohti ja lopuksi koskettamisesta. Sitten koiran pitää koskettaa keppiä halutusta kohdasta (kepin pää). Kun koira koskettaa keppiä luotettavasti, voidaan sitä alkaa käyttää koulutuksessa, liikutellaan keppiä ja koira koskettaa sitä jne.

Temporary criteria

Väliaikainen kriteeri

Kriteeri, joka esiintyy ennen lopullista kriteeriä käytöksessä eikä ole siinä mukana

Unconditioned response

Ehdoton reaktio

Käyttäytymismallit, jotka eläimillä on syntyessään (ei opittuja)

Variable reinforcement VR

Muuttuva/vaihteleva vahvisteaikataulu

Vahvistetaan käyttäytymistä vaihtelevalla/muuttuvalla välillä