4 SEURAUSTA (Canis-lehti)

 

-           operantissa oppimisessa on kaikilla 4 perusperiaatteella seurauksia ympäristöön

-           seuraukset puolestaan vaikuttavat takaisin käyttäytymiseen joko sitä vahvistaen tai heikentäen

Vahvistaminen ja rankaisu

-           kaksi seurausta lisäävät käyttäytymisen esiintymisen todennäköisyyttä

-           toiset kaksi vähentävät tätä

Vahvistaja = lisää esiintymisen todennäköisyyttä

Rangaistus = vähentää esiintymisen todennäköisyyttä

-           Nämä jaetaan edelleen positiivisiin ja negatiivisiin

-           Ne eivät kuvaa vahvisteen/rankaisun arvoja (mukavaa/epämukava) vaan sitä, että jotain lisätään tai poistetaan tilanteesta

-           matemaattisesti kuin laskutoimituksissa: + ja –

 

Lisätään  +

Otetaan pois -

Lisää käyttäytymisen toistumisen todennäköisyyttä

Positiivinen vahvistaminen

Negatiivinen vahvistaminen

Vähentää käyttäytymisen toistumisen todennäköisyyttä

Positiivinen rankaisu

Negatiivinen rankaisu

Positiivinen vahvistaminen

-           tarjotaan positiivinen vahviste kun käyttäytymistä esiintyy

-           ei vahvisteta koiraa vaan sen tekemää käyttäytymistä

-           pitää osata sanoa, mitä käyttäytymistä vahvistetaan

-           käytännössä positiivista vahvistamista kutsutaan usein palkitsemiseksi, mutta palkitseminen ei kerro paljon palkitsemisen tuloksesta

-           palkitseminen on yleiskäsite, joka ei kerro sitä, vahvistuiko käyttäytyminen todella

-           palkkio on yleensä myös sellainen asia, joka meillä on taskussamme

-           positiivinen vahviste puolestaan on mikä tahansa seikka, joka lisää käyttäytymisen toistumisen todennäköisyyttä

-           esim. kiinnostava haju maassa, hihna laittaminen kaulaan

-           pitää tietää, mikä toimii omalle koiralle vahvisteena

Negatiivinen vahvistaminen

-           koira työskentelee välttääkseen jotain epämiellyttävää

-           kutsutaan myös pako-välttämis oppimiseksi (escape-avoidance learning)

-           suurin osa käyttäytymisestä johtaa välttämiseen paon sijasta

-           onnistunut epämiellyttävyyden välttäminen (käyttäytymällä tietyllä tavalla) pitää sen pois ja tekee pakenemisen tarpeettomaksi

-           esimerkki tästä on pakkonouto, seuraamisen opettaminen niin, että nyitään hihnasta

Rankaisu arkielämässä vs. tiede

-           rangaistusta kuvataan arkielämässä yleensä synonyyminä epämiellyttävyydelle

-           oppimispsykologiassa rangaistus määritellään tarkasti: käyttäytymisen todennäköisyys vähenee

-           arkielämässä esim. vankila, sakot, jälki-istunto = rangaistus

-           eivät täytä rangaistuksen määritelmää välttämättä oppimisen kannalta

-           rangaistuksen on oltava tehokas, jotta oppimista tapahtuisi

Positiivinen rankaisu

-           käyttäytyminen johtaa negatiiviseen toimintoon

-           tärkeintä: että rankaisu vähentää käyttäytymistä

-           rankaisun oltava tarpeeksi tehokas, heti kerralla

-           ei totuttamista rankaisuun

-           puhutaan usein korjaamisesta, ei kuulosta niin pahalta kuin rankaisu

-           yhtä epämääräinen kuin palkitseminenkin: ei kerro lopputuloksesta

-           käsitettä käytetään myös epämääräisesti

-           toiset käsittävät korjaamisen sellaiseksi, että siinä autetaan koiraa fyysisesti tekemään oikein (houkuttelu)

Negatiivinen rankaisu

-           otetaan jotain pois, mistä koira pitää

-           ”time out” yksi tapa toteuttaa negatiivista rankaisua – 5-15 s riittää

-           voi aiheuttaa käytännössä monenlaisia ongelmia, tiedostamatta käytetään

-           esim. palloleikki – pallo otetaan pois koiralta --> luoksetulo ja irrotus voi kärsiä, jos leikki loppuu aina siihen, että koira menettää pallon = leikki loppuu aina rangaistukseen

Koiranomistajan näkökulma

-           jos antaa koiralle herkkuja, kun se seuraa --> ei välttämättä ole positiivista vahvistamista, ellei seuraamisen todennäköisyys kasva eli koiran pitäisi alkaa seurata paremmin (= käyttäytyminen lisäänny)

-           sama koskee rangaistusta – jos käyttäytyminen ei vähenny --> ei ole toiminut oikein

Positiivisen vahvistamisen ja positiivisen rankaisun seurausten välinen suhde

-           monet käyttävät harjoitellessa molempia

-           esim. koira seuraa huonosti --> nyppäisy hihnasta (posit. rankaisu) ja ei saa palloa (negat. rankaisu); seuraa hyvin --> palkkio (posit. vahvistaminen)

-           mikä on koiralle tärkeintä? Yleensä tärkeämpää epämiellyttävyyden välttäminen kuin (heikon) posit. vahvisteen saaminen (vrt. koiran perimä ja susi), etenkin jos epämiellyttävyys on voimakasta

-           jos ohjaaja on taitava --> posit. vahvistaminen voimakkaampaa kuin posit. rankaisu

-           jos toisin --> epämiellyttävyyden välttäminen leimaa harjoittelua

Käyttäytyminen ja sen seurauksia

Käyttäytyminen

Johtaa tähän

käyttäytyminen

Johtaa tähän

Seuraa hyvin

pallo

Seuraa huonosti

nyppäisy

Positiivinen vahvistaminen

Positiivinen rankaisu

Koira voi työskennellä myös näiden takia

Käyttäytyminen

Johtaa tähän

käyttäytyminen

Johtaa tähän

Seuraa hyvin

ei nypitä

Seuraa huonosti

nyppäisy

Negatiivinen vahvistaminen

Positiivinen rankaisu

Pienen harjoittelun jälkeen on helppo sanoa, mikä näistä syistä on se, miksi koira työskentelee.

Negatiivinen vahvistaminen ja positiivinen rankaisu

-           jos käyttää negatiivista vahvistamista --> käyttää myös positiivista rankaisua!

-           ei ole mahdollista ilman posit. rankaisua käyttää negat. vahvistamista

-           koiran pitää ensin tuntea epämiellyttävyyttä (=posit. rankaisu), jotta se voi päästä siitä eroon (negat. vahv.) (ensin yleensä pakeneminen [escape] ja siitä ”jalostuu” välttäminen [avoidance])

Käyttäytyminen

Johtaa tähän

käyttäytyminen

Johtaa tähän

Kulkee ohjaajan takana

Kulkee ohjaajan edessä

Kulkee liian kaukana

Jne.

Nyppäisy

Kulkee oikeassa kohdassa suhteessa ohjaajaan

 

Ei nyppäisyä

Positiivinen rankaisu

Negatiivinen vahvistaminen

-           posit. rankaisun ja negat. vahvistamisen yhteisvaikutus: koira valitsee kulkemisen oikeassa paikassa (negat. vahvistaminen) sekä ei kulje esim. liian takana (posit. rankaisu)

-           tällä tavalla harjoitellessa koiran pitää uskoa, että tehdessään väärin se aina tulee saamaan rangaistuksen (pakotteen) väärästä käyttäytymisestä

-           muistuttamisharjoituksia aina silloin tällöin, etenkin ennen kilpailuja

Positiivinen vahvistaminen ja negatiivinen rankaisu

-           pelkän positiivisen vahvistamisen käyttö hankalaa! Koirat eivät tee aina oikein, vaikka niitä kuinka palkitsisi

-           mukana negatiivinen rankaisu eli kun koira tekee väärin --> se ei saa palkkiota siitä, harjoitus keskeytetään, timeout

-           tehokas tapa, ei tarvita posit. rankaisua

-           arkielämässä tärkeää, ettei koira pääse vahvistamaan itse väärää käyttäytymistään!

-           jotkut asiat pitää estää, esim. se, että koira paikallamakuusta karkaa leikkimään toisen koiran kanssa --> harjoitukset suunnitellaan niin, että ei pääse tekemään väärin

-           harjoittelun myötä koiran tarve vääriin toimintoihin vähenee (=motivoitunut työskentelemään)

Käyttäytyminen

Johtaa tähän

käyttäytyminen

Johtaa tähän

Kulkee ohjaajan takana

Kulkee ohjaajan edessä

Kulkee liian kaukana

Jne.

Ei palkkiota, keskeytetään harjoitus

Kulkee oikeassa kohdassa suhteessa ohjaajaan

 

Palkkio

Negatiivinen rankaisu

Positiivinen vahvistaminen

-           näiden yhteisvaikutus: koira ei halua kulkea väärässä paikassa (negat. rankaisu) ja valitsee kulkemisen oikeassa paikassa (posit. vahvistaminen)

Koiran käyttäytymistä voi analysoida kahdella tavalla:

Esim. haukkuminen:

1)      koira haukkuu liian paljon

2)      koira on liian vähän hiljaa

Mitä pitää tehdä?

1)      haukkumista pitää vähentää

2)      hiljaaoloa pitää lisätä

Ero suhtautumisessa haukkumiseen…

Ratkaisut:

1)      rangaistaan koiraa haukkumisesta (posit. rankaisu ja negat. vahvistaminen). Esim. kuonosta kiinni kun haukkuu, kielletään koiraa, läpsitään sitä jne.

2)      palkitaan koiraa, kun se on hiljaa – viedään palkkio pois, kun koira haukkuu (posit. vahv. ja negat. rankaisu). Esim. koira on hiljaa --> makupala, huomio, tullaan sisälle – koira haukkuu -> ei makupalaa, ei kiinnitetä koiraan huomiota, ei tulla sisälle ennen kuin on hiljaa